Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Kine Van Goethem hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Kine Van Goethem houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Kine Van Goethem Diestsesteenweg 406

3202 Rillaar ondernemingsnummer (0466 626 616) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze verklaring legt Kine Van Goethem uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Kine Van Goethem op het vlak van gegevensverwerking.

Kine Van Goethem verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderheving aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de kinesitherapeut voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor

het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Kine Van Goethem zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandelingen door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief in zege hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen

van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacjht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen; die maatregelen mogen algemeen worden omschreven bv. de papieren formulieren met patiëntgegevens worden in een afgesloten kast bewaard, het gebruikte computerprogramma voorziet in voldoende beveiliging zodat dit niet voor iedereen vrij toegankelijk is en beschikbaar over een procedure bij het gebruik van paswoorden edm.

Wijzigingen

Kine Van Goethem behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Honoraria kinesitherapie

Kinesist Van Goethem Jan en Vandenbroeck Philippe zijn geconventioneerd, dit wil zeggen dat hun honoraria gelijk zijn aan de officiële RIZIV-tarieven.

De betaling van het honorarium gebeurt bij laatste behandeling van de voorgeschreven reeks na een afgesproken aantal beurten.
Betalingen worden contant, met bancontact of per overschrijving geregeld (binnen de 14 dagen).

Wat mee te brengen om in orde te zijn voor de terugbetaling van uw mutualiteit?
– U heeft een geldig voorschrift van de arts nodig (maximum 2 maand oud)
– Er moet een klevertje van de mutualiteit gekleefd zijn op het voorschrift
– Je indentiteitskaart
– Eventueel onderzoeksverslagen en/of protocals van medische beeldvorming – Er is bancontact aanwezig

Wat bij niet verwittigde afwezigheid?

Patiënten die hun afspraak niet nakomen betalen als vergoeding een bedrag, gelijk aan het honorarium. Dit bedrag wordt in rekening gebracht voor elke verzuimde afspraak die niet 24 uur van te voren telefonisch is afgezegd.

Disclaimer & Privacy

Het gebruik van de website www.kinesist-rillaar.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

page3image51775360

Doel van de website

De website www.kinesist-rillaar.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking, werkzaamheden en beslissingen van Kine Van Goethem. Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie van Kine Van Goethem. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd contact opnemen met Kine Van Goethem.

U kunt dit doen via het e-mail of het contactformulier.

Gebruik van website

Kine Van Goethem besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig of actueel mogelijk is. Ondanks alle voordurend geleverde inspanningen kan de Kinepraktijk Van Goethem niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkoming vertoont, zal Kinepraktijk Van Goethem de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Kinepraktijk Van Goethem wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegregen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Kinepraktijk Van Goethem spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk voorkomen. Kinepraktijk Van Goethem kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen word getroffen.

Kinepraktijk Van Goethem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreeks schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.